Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MeerSport zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MeerSport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MeerSport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MeerSport zijn vrijblijvend en MeerSport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MeerSport. MeerSport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MeerSport dit binnen enkele dagen na ontvangst van de bestelling mee.

 Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, excl. BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling is mogelijk via IDEAL. Mogelijk kan anders worden afgesproken met MeerSport.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MeerSport.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MeerSport gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door MeerSport.

 Artikel 4. Levering

4.1 De door MeerSport opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MeerSport verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MeerSport geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 MeerSport garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MeerSport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MeerSport de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan MeerSport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.(herroepingsrecht is 14 dagen)

 Artikel 8. Garantie

8.1 Indien MeerSport producten aan de afnemer levert, is MeerSport nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop MeerSport ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door MeerSport na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door MeerSport in behandeling te worden genomen.

 Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel. Is in het verkeer tussen u en MeerSport dan wel tussen MeerSport en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MeerSport niet aansprakelijk. Tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MeerSport.

 Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MeerSport ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door het u schriftelijk mee te delen en zonder dat MeerSport gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan : elke wil van de partijen onafhankelijk c.q onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakomen van de overeenkomst redelijke wijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan MeerSport schriftelijk opgave doet van een adres, is MeerSport gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MeerSport schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door MeerSport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MeerSport deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MeerSport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MeerSport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 MeerSport is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.